KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK

KONZULTACE – ANALÝZA – PORADENSTVÍ – ŘEŠENÍ

Služby pro vás téměř již 30 let.

KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK

Chceme-li přistoupit k systému řízení rizik je nezbytné definovat jeho základní pojmy.

Komplexní

Komplexnost vychází vždy ze zadání a požadavku zákazníka. Zahrnuje předem definované oblasti, subsystémy. Oblasti jsou vnější a vnitřní.

Systém

Systém je předem definovaný soubor činností, jednotlivých prvků, oblastí s identifikovanými vzájemnými vazbami, které se mohou vzájemně ovlivňovat.

Řízení rizik

Je snaha dosáhnout určité rovnováhy v dopadech na zkoumanou oblast, činnost. Řízení je soubor činností k zamezení negativních dopadů a udržení jejich rovnováhy na danou činnost, oblast. Jedná se však vždy o dynamický systém s proměnlivou mírou rizika, jejichž optima dosahujeme kompetentním řízením směřujícím k dosažením stanovených cílů.

Riziko

Riziko můžeme definovat např. jako míru nejistoty. Riziko je však obecný pojem hojně užívaný, avšak zcela bez znalosti jeho obsahu. Vždy musí vycházet z nebezpečí a jeho míry dopadu, či významnosti na zkoumané oblasti, činnosti apod.

Prvky systému řízení se mohou měnit a jejich škála je různorodá. V souhrnu mohou dávat podklady pro rozhodnutí. Jedná se však pouze o analýzu s různým stupněm vypovídacích schopností. Klíčová pro úspěch jsou však manažerská rozhodnutí spočívající ve zkušenostech intuici i načasování rozhodnutí. Přeceňováním analytických údajů (např. big data) může docházet k chybným rozhodnutím.

Předkládané prvky systému řízení rizik jsou jen části celých systémů, které můžeme posuzovat. Opírají se však o určité standardy a jejich kompatibilitu ve světovém měřítku. Předkládaný systém je logicky vhodné doplnit o oblast ekonomickou a právní v dané destinaci. Pozn.: Nehovoříme o exaktně stanovaných postupech např. při laboratorních analýzách

Jednou ze základních kompetencí společnosti XANTE s.r.o. je certifikace společnosti.